Створення умов для правильного розвитку мови дошкільників

Мовлення дитини

Ці умови не виникають самі по собі, створення їх вимагає великої праці і наполегливості, щоб вони перетворились у стійкі традиції дошкільного закладу. Необхідні умови формування правильної мови дітей:

• міцне здоров'я;
• нормальна робота центральної нервової системи;
• нормальний розвиток і функціонування мовного апарату, органів слуху, зору, голосу;
• різноманітна діяльність дітей, багатство безпосередніх сприймань і чуттєвого досвіду, що забезпечує зміст дитячої мови;
• знання критичних періодів в розвитку мови;
• високий рівень професійної майстерності вихователів;
• високий рівень мовної культури дорослих;
• дотримання принципів.

Критичні періоди

Протягом дошкільного віку в мовному розвитку дітей спостерігаються критичні періоди, коли відбувається найбільш інтенсивний розвиток тих чи інших складових мовної системи. Саме тоді з'являється підвищена вразливість нервових механізмів мовної діяльності і значний ризик появи порушень мовлення.

Критичні періоди є передумовою виникнення мовних розділів.

Виділяють 3 критичні періоди:
І – 1 рік 2 міс. – 1 рік 6 міс. – в цей період особливо інтенсивно розвиваються коркові зони Брока', яка відповідає за розвиток усної мови. Будь-які негативні фактори, навіть незначні, можуть вплинути на розвиток мовлення (до зникнення, затримка),
ІІ – 3 роки – коли інтенсивно розвинене зв'язне мовлення, відбувається перехід від ситуативної мови до контекстної. Це вимагає великої узгодженості в роботі центральної нервової системи і мовно-рухових механізмів, уваги, пам'яті і т.д.
Незначна розбалансованість цих процесів веде до зміни поведінки: впертість, негативізм. Це викликає велику вразливість мовної системи, може виникнути заїкання, відставання мовного розвитку.
ІІІ – 6-7 років – починається інтенсивний розвиток письмової мови. Це викликає велике навантаження на центральну нервову систему. При надто високих вимогах до дитини відбувається "збій" нервової діяльності, що викликає мовні порушення.

Підвищення і удосконалення культури мовлення педагогічних працівників

Культуру мовлення визначає доскональне володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності.
Норми мови: (сукупність загально прийнятих правил):

• орфоепічні – правильна вимова звуків, звукосполучень, наголосу в словах;
• лексичні – вживання слів у властивому їм значенні, правильне поєднання слів за змістом у реченнях, словосполученні;
• граматичні – правильне творення і вживання слів та їх форм, правильна побудова словосполучень, речень;
• стилістичні – вживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного забарвлення і стилю мовлення;
• орфографічні – правильний запис слів;
• пунктуаційні – правильне розставлення розділових знаків.

Опанування норм сприяє підвищенню культури мови. Рідна мова – є загальною основою навчання і виховання в дитячому садку.

Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом спілкування – є найбільшим досягненням дошкільного дитинства. Тому кінцевою метою роботи з рідної мови в дошкільному закладі є: засвоєння її літературних норм і культури мовлення, культури спілкування.

Культура мовлення – це вміння правильно говорити, добирати мовно-виражальні засоби відповідно мети і ситуації спілкування.


Культура мовлення проявляється:
• правильність мовлення – відповідність встановленим у літературній мові – законам, правилам, нормам.
• точність адекватності мовлення – це точність вираження думок, ясність, точність висловлювання, зрозумілість.
• логічність мовлення – це поєднання мислення, мови і мовлення, це сутність поєднання слів у реченні, і речень у розповідь.
• різноманітність мовлення (багатство) – це вираження однієї думки різними способами і засобами.
• естетичність мовлення – це естетична привабливість мовлення (тону, темпу, звучності, тембру), наявність і доречність образних висловів, цитат, зворотів, поєднання вербальних і невербальних засобів спілкування (міміки, жестів, пози, рухи).
• чистота мовлення – це відсутність не літературних елементів: діалектизмів, слів-паразитів, брутального, лайливого тощо.

Культура мовлення формується, розвивається і проявляється в процесі спілкування в мовленнєвій діяльності.