Формування мовленнєвої культури дошкільників

Формування мовленнєвої культури дошкільників

Найбільшим надбанням дошкільного віку є оволодіння мовою. Що таке мова? Мова – це засіб спілкування, пізнання, мислення, інтелектуальної діяльності, оволодіння суспільно-історичним надбанням людства.

Поняття про мову та мовлення, його характерні ознаки

Що означає оволодіти мовою? Це засвоїти і усвідомити мовні норми, що історично склались у фонетиці, граматиці, лексиці, орфоепії, стилістиці та лексиці та адекватно їх використовувати в будь-якій людській діяльності, що супроводжується мовленням.

Що таке мовлення? Мовлення – це усне чи письмове висловлювання своїх думок, бажань, намірів тощо залежно від ситуації. Оволодіти мовленням – це адекватно і доречно користуватись мовою в тій чи іншій ситуації спілкування. Оволодіння мовленням відбувається в процесі мовленнєвої діяльності.

Що таке мовленнєва діяльність? Це складний процес, що включає в себе сприймання і розуміння мови і конкретне говоріння (усне чи письмове) в будь-якій ситуації спілкування.

Що таке спілкування? Спілкування – це складний і багатогранний феномен життєдіяльності людини, який одночасно виступає як: процес взаємодії (комунікації ) людей, як інформативний процес (обмін, передача інформації, досвіду тощо), відношення людей один до одного, взаємовпливу людей один до одного, співпереживання і взаєморозуміння людей.

Отже, мовленнєва діяльність обов'язково передбачає акт взаємодії (комунікації), тому правомірно назвати її комунікативно-мовленнєва діяльність.

Під час цієї діяльності формуються і удосконалюються всі ознаки мовлення.
Комунікативні:
• спрямованість на партнера;
• різноманітність і виразність, активне використання невербальних засобів спілкування;
• вербальні контактно-встановлюючі засоби спілкування (привітання, запрошення до розмови, звертання);
• володіння елементарними словесними формулами мовного етикету.
Когнітивні:
• розуміння просторово-часових характеристик ситуації спілкування (час, місце, зміст дії);
• розуміння емоційного змісту ситуації спілкування (емоційний стан дійових осіб);
• розуміння змісту спілкування (про що йде мова).
Лінгвістичні:
• словникове багатство;
• граматична правильність (відмінювання, узгодження);
• фонетичні властивості (звуковимова, дикція, сила голосу, інтонація).
Довільність мовлення:
• прагнення до розгорну тості, логічності, зв'язності, забезпечення розуміння свого мовлення іншими;
• управління мовленням, його зміна в разі потреби;
• характер висловлювання (репродуктивний творчий).

Важливою частиною роботи з формування комунікативно-мовленнєвих умінь є проведення діагностики мовленнєвого розвитку дитини. При цьому слід обстежити і аналізувати не лише показники оволодіння мовними засобами (звуковимова, словник, граматика). Необхідно аналізувати комплексне уміння, яке характеризує успішність мовної взаємодії, що забезпечується як когнітивно-лінгвістичними так і афективно-вольовими, творчими проявами мовлення.

Принципи навчально-мовленнєвої діяльності

Мова вихователя – еталон для дітей, це головна умова і засіб формування мови дітей. А тому мова вихователя – має бути найвищого культурного рівня: правильна, змістовна, логічна, точно, багата, доречна, виразна і образна, чиста.
Забезпечити комплексний підхід до розвитку мовлення. На занятті вирішуються всі завдання: граматика, словник, фонетика, зв'язна мова.
В розвитку мовлення дітей увага спрямовується головним чином не на мовні засоби (лексику, фонетику, граматику, а на зміст мовлення тобто тему і мету спілкування. (Діалогічного чи монологічного). Це означає, що на занятті головна частина – робота по зв'язному мовленню, а інші допоміжні підпорядковані.
Забезпечення максимальної мовленнєвої активності всіх дітей на занятті. Завдяки використанню ігрових мовленнєвих ситуацій, максимально наближених до природних. Тобто моделювати такі ситуації, які максимально наближені до природних. Це забезпечує цілісність сприймання і розуміння мови дошкільниками їх високу мовленнєву активність. Наприклад: при складанні описових розповідей про іграшки, меблі моделюємо ситуацію "У ляльки новосілля" або "Купуємо ляльці нові меблі". Опис одягу – "Нове вбрання для ляльки" по анології посуд, одяг; розповідь з власного досвіду; розповідь за картинами "Ми – письменники"; переказ "Зачакловані камінчики", "Зачакловані іграшки"; творча розповідь – святкування дня народження.